Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2010 rok

uchwała nr XXXIII/256/10 w sprawie przystąpienia przez Gminę Komprachcice do realizacji mikroprojektu "Kształtowanie postaw młodych ludzi z uwzględnieniem naszej wspólnej transgraniczności" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
PDFuchwała XXXIII-256-10.pdf (25,36KB)

uchwała nr XXXIII/255/10 w sprawie przystąpienia przez Gminię Komprachcice do realizacji mikroprojektu "Młodzieżowe i nie tylko... weekendy przyjaźni Polsko-Czeskiej" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
PDFuchwała XXXIII-255-10.pdf (24,32KB)

uchwała nr XXXIII/254/10 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice
PDFUchwała XXXIII-254-10.pdf (111,99KB)

uchwała nr XXXIII/253/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 - jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 134, poz. 1543 z dnia 23.11.2010 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII-253-10.pdf (76,17KB)

uchwała nr XXXIII/252/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 - jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 134, poz. 1542 z dnia 23.11.2010 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII-252-10.pdf (63,46KB)

uchwała nr XXXIII/251/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFuchwała XXXIII-251-10.pdf (29,91KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały XXXIII-251-10.pdf (27,81KB)
PDFzałącznik 2 do uchwały XXXIII-251-10.pdf (19,28KB)
PDFzałącznik 3 do uchwały XXXIII-251-10.pdf (20,57KB)
PDFzałącznik 4 do uchwały XXXIII-251-10.pdf (22,46KB)
PDFzałącznik 5 do uchwały XXXIII-251-10.pdf (25,20KB)

uchwała nr XXXIII/250/10 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach
PDFuchwała XXXIII-250-10.pdf (24,34KB)

uchwała nr XXXIII/249/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
PDFuchwała XXXIII-249-10.pdf (69,74KB)

uchwała nr XXXIII/248/10 w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020
PDFUchwała XXXIII-248-10.pdf (97,23KB)

uchwała nr XXXIII/247/10 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komprachcice - jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 139, poz. 1643 z dnia 02.12.2010 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII-247-10.pdf (82,14KB)

uchwała  nr XXXIII/246/10 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 139, poz. 1642 z dnia 02.12.2010 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII-246-10.pdf (60,82KB)

uchwała nr XXXIII/245/10 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Komprachcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na lata 2011-2012
PDFuchwała XXXIII-245-10.pdf (58,81KB)

uchwała nr XXXIII/244/10 w sprawie nadania nazw nowych ulic oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 146, poz. 1729 z dnia 14.12.2010 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała XXXIII-244-10.pdf (62,86KB)
PDFZałącznik do Uchwały XXXIII-244-10.pdf (185,93KB)

uchwała nr XXXII/243/10 w sprawie szczegółowego posobu konsultacji z radą działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  - jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 116, poz. 1247 z dnia 23.09.2010 r. i jest dostępna tutaj
PDFuchwała nr XXXII-243-10.pdf (70,52KB)

uchwała nr XXXII/242/10 w sprawie uchwalenia zaktualizowania Programu Ochrony Środowiska oraz aktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Komprachcice na lata  2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
PDFuchwała nr XXXII-242-10.pdf (38,38KB)
PDFUzasadnienie do uchwały nr XXXII-242-10.pdf (36,90KB)

uchwała nr XXXII/241/10 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach
PDFuchwała nr XXXII-241-10.pdf (24,74KB)

uchwała nr XXXII/240/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFuchwała nr XXXII-240-10.pdf (30,66KB)
PDFzałącznik 1 do uchwały XXXII-240-10.pdf (23,77KB)
PDFzałącznik 2 do uchwały XXXII-240-10.pdf (24,11KB)
PDFzałącznik 3 do uchwały XXXII-240-10.pdf (23,91KB)
PDFzałącznik 4 do uchwały XXXII-240-10.pdf (22,17KB)
PDFzałącznik 5 do uchwały XXXII-240-10.pdf (25,10KB)

uchwała nr XXXI/239/10 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"
PDFuchwała XXXI-239-10.pdf (25,00KB)

uchwała nr XXXI/238/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFuchwała XXXI-238-10.pdf (59,19KB)

uchwała nr XXXI/237/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, za okres I-szego półrocza
PDFuchwała XXXI-237-10.pdf (29,75KB)

uchwała nr XXXI/236/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
PDFuchwała XXXI-236-10.pdf (36,30KB)

uchwała nr XXXI/235/10 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Akademia przedszkolaka II"
PDFuchwała XXXI-235-10.pdf (23,63KB)

uchwała nr XXXI/234/10 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizacji projektu "Szkoła równych szans"
PDFuchwała XXXI-234-10.pdf (23,38KB)

uchwała nr XXXI/233/10 w sprawie przystąpienia Gminy Komprachcice do realizcji projektu "Inwestycja w przyszłość - programy indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych"
PDFuchwała XXXI-233-10.pdf (25,31KB)

uchwała nr XXXI/232/10 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 95, poz. 1105 z dnia 20.08.2010 r. i jest dostępna tutaj
PDFUchwała.XXXI-232-10.pdf (73,17KB)

uchwała nr XXX/231/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 104004O ul. Prószkowska w Komprachcicach"
PDFuchwala nr XXX-231-10.pdf (25,07KB)

uchwała nr XXX/230/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko - Orlik 2012"
PDFuchwala nr XXX-230-10.pdf (24,89KB)

uchwała nr XXX/229/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
PDFuchwala nr XXX-229-10.pdf (30,05KB)
PDFzal 1 do uchwaly XXX-229-10.pdf (21,44KB)
PDFzal 2 do uchwaly XXX-229-10.pdf (19,96KB)
PDFzal 3 do uchwaly XXX-229-10.pdf (23,09KB)
PDFzal 4 do uchwaly XXX-229-10.pdf (20,36KB)
PDFzal 5 do uchwaly XXX-229-10.pdf (25,16KB)
PDFzal 6 do uchwaly XXX-229-10.pdf (21,53KB)

uchwała nr XXX/228/10 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Komprachcice"
PDFuchwala nr XXX-228-10.pdf (17,62KB)

uchwała nr XXX/227/10 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Komprachcice"
PDFuchwala nr XXX-227-10.pdf (25,99KB)

uchwała nr XXX/226/10 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Komprachcice"
PDFuchwala nr XXX-226-10.pdf (25,53KB)

uchwała nr XXX/225/10 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Komprachcice"
PDFuchwala nr XXX-225-10.pdf (24,71KB)

uchwała nr XXX/224/10 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Komprachcice"
PDFuchwala nr XXX-224-10.pdf (25,70KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Komprachcice za rok 2009 jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 112, poz.1215 z dnia 29.09.2010 r. i jest dostępne tutaj

uchwała nr XXVI/203/09 w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 72, poz. 912 z dnia 1.07.2010 r. i jest dostępna tutaj